تبلیغات
تحقیق دونی - نماد شیمیایی
جمعه 29 آبان 1388

نماد شیمیایی

• نوشته شده توسط: عاک میک

نماد شیمیایی

نماد شیمیایی: یك یا دو حرف از نام لاتین هر عنصر را نماد شیمیایی آن عنصر می گویند.

نمادهای شیمیایی دو دسته اند:

۱- نماد یك حرفی : در این مورد حرف اول نام لاتین عنصر را انتخاب كرده و با حرف بزرگ خواهیم نوشت.

 Hydrogen :        H                               Sulfur:  S                           Nitrogen:   N

Carbon :            C                               Oxygen: O                          Iodine:       I

2- نماد دو حرفی : در این مورد حرف اول نام لاتین عنصر را بزرگ و یكی از حروف بعدی را كوچك می نویسیم.

Aluminium:    Al                                    Calcium:  Ca                       Chlorine:  Cl

Natrium:        Na                                   Ferrum:   Fe                       Plumbum:Pb

فرمول شیمیایی: به كمك نمادشیمیایی عناصر سازنده ی آن مشخص می شود و نشان دهنده ی دو مطلب است:

1- نوع عناصر سازنده                                                        2- تعداد اتم های هر عنصر

مثال: مولكول H2O  نشان می دهد كه از دو نوع عنصر هیدروژن و اكسیژن ساخته شده است و تعداد اتم های هیدروژن دو و تعداد اتم های اكسیژن یك است.

مثال : Al2 ( SO)  3   نوع عناصر سازنده  و تعداد اتم ها:            ( Al( 2 )  ,  S( 1 * 3 )  , O ( 3 * 4

+ نوشته شده در  یكشنبه چهاردهم خرداد 1385ساعت 11:32  توسط محمد علی حداد  |  یك نظر

تركیبهای یونی

در بخش قبل ملاحظه كردید كه اتمهای گازهای نجیب دارای آرایش پایدار هستند زیرا تمام اوربیتالهای لایه ظرفیت آنها پرشده است ( ns2  -  np6) اتمهای دیگر هم تمایل دارند كه خود را به آرایش الكترونی گاز نجیب قبل یا بعد از خودشان برسانند. وقتی اتمی به آرایش هشتایی پایدار می رسد، از واكنش پذیری آن كاسته می شود و دیگر تمایلی به تشكیل پیوندهای دیگر از خود نشان نمی دهد.

 

مشاهده ها نشان می دهد كه فلزها با از دست دادن الكترونهای ظرفیت خود به آرامش هشتایی می رسند و تبدیل به كاتیون (یون مثبت) می شوند. در حالی كه نافلزها  با گرفتن  الكترون به این آرایش پایدار می رسند و تبدیل به آنیون (یون منفی) می شوند.

 

یونهای تك اتمی

به هر یونی كه از یك اتم آن هم بر اثر گرفتن یا از دست دادن یك یا چند الكترون تشكیل می شود یون تك اتمی می گویند.

فلزهای گروه اول با از دست دادن یك الكترون تبدیل به كاتیون با بار +۱ میشوند مثل Na+

فلزهای گروه دوم ، با از دست دادن دو الكترون تبدیل به كاتیون ۲+ می شوند مثل  ۲+ Mg

نافلزهای گروه ۶۱ با گرفتن دو الكترون به آنیونی با بار ۲- تبدیل می شوند مثل ۲- O               

نافلزهای گروه ۷۱ با گرفتن دو الكترون به آنیونی با بار ۱- تبدیل میشوند مثل Cl-

بعضی فلزهای واسطه بدون داشتن آرایش الكترونی گاز نجیب به پایداری می رسند. برخی از این عنصرها می توانند یونهایی با بار متفاوت داشته باشند مثل

   Fe و   ۲+    Fe یا ۳+ Mn   و۳+ Mn

این یونها را به ترتیب یون  را به ترتیب آهن (II  ) و یون آهن (III) یا یون منگنز (II) و یون منگنز (III) می نامند.

 

تركیبهای یونی

یك مثال متداول برای این تركیبها نمك خوراكی (سدیم كلرید) است. نمكها از ذره های بارداری تشكیل شده اند كه در نتیجه ی دادو ستد الكترون بوجود آمده اند. به نیروی جاذبه ای كه بین این ذره های باردار، بار ناهمنام وجود دارد پیوند یونی می گویند. در تمام نمكها این نوع پیوند وجود دارد. این نیروی جاذبه محدود به یك كاتیون و یك آنیون نیست بلكه در تمام جهتها و میان همه ی یونهای ناهمنام مجاور و در فواصل مختلف وجود دارد . تعداد بسیار زیادی از یونهای ناهمنام به سمت یكدیگر كشیده می شوند و آرایش منظمی را بوجود می آورند.

آرایش یونها در نمكها به صورت یك الگوی تكراری است و این الگو در سراسر بلور تكرار می شود. به ساختاری كه بر اثر چیده شدن ذره های سازنده ی یك جسم در سه بعد بوجود می آید، شبكه بلور آن جسم می گویند.

هر تركیب شیمیایی كه یونهای با بار مخالف ذره های سازنده آن باشند یك تركیب یونی یا نمك است.

 

تركیبهای یونی در حالتی كه یون ها بتوانند آزادانه حركت كنند رسانای خوبی برای جریان برق هستند (نمك محلول در آب)

مقدار انرژی آزاد شده به هنگام تشكیل یك مول جامد یونی از یونهای گازی سازنده آن را انرژی شبكه می گویند. این انرژی می تواند معیار خوبی برای اندازه گیری قدرت پیوند در تركیبهای یونی باشد. به عنوان مثال انرژی شبكه سدیم كلرید

Kj.mol   ۷۸۷/۵ است .

تركیبهای یونی نقطه ذوب و نقطه جوش بالایی دارند چون نیروی جاذبه بین یونهای آن خیلی قوی است.

بلور نمكها به نسبت سخت و شكننده است. یونها در شبكه ی بلور به صورت منظم قرار گرفته اند. تركیب یونی سخت است ، زیرا برای شكستن همه ی پیوندهای میان یونها انرژی بسیار زیادی لازم است.

 

در هر حال چنانچه بر اثر ضربه ی چكش یكی از لایه ها اندكی جابجا شود، آنگاه بارهای ناهمنام كنار هم قرار می گیرند و به دلیل اثر دافعه میان یونهای هم نام شبكه بلور به هم می ریزد و می شكند.

تركیبهای یونی دو تایی

به تركیبهای یونی متشكل از دو عنصر تركیبهای دو تایی می گویند مثل نمك خوراكی كه از دو عنصر سدیم و كلر تشكیل شده است. برا ی نمایش تركیبهای یونی دو تایی ابتدا نماد شیمیایی كاتیون و سپس نماد شیمیایی آنیون را می نویسیم. برای نام گذاری هم نخست نام كاتیون و سپس نام آنیون را می نویسیم. به عنوان مثال :

پتاسیم كلرید   ( K+, cl _)® kcl ®

كلسیم اكسید   ®  Cao      ® +O2 (O2-و Ca2+)

 

فرمول نویسی یك تركیب یونی دو تایی را می توان در سه مرحله ملاحظه كرد . برای نمونه به نوشتن فرمول شیمیایی آلومینیوم اكسید توجه كنید:

۱) در این اكسید نماد كاتیون +۳Al   و نماد آنیون  ۲+  o  است .

۲) نخست نماد كاتیون و سپس نماد آنیون را می نویسیم  ۲-Al+۳  o    

۳) كوچكترین مضرب مشترك بارهای این دو یون برابر  ۶(= ۳×۲)است . برای داشتن ۶ بار مثبت باید ۲ یون +۳Al و برای ۶ بار منفی باید ۳ یون ۲-  o   داشته باشیم. از این رو نسبت o       Al+۳ برابر ۲ به ۳ و فرمول شیمیایی این تركیب به صورت Al۲ o۳ است.

یونهای چند اتمی

تركیبهای یونی مثل سدیم سولفات پتاسیم و آمونیوم نیترات وجود دارند كه یونهای سازنده ی آنها از دو یا چند اتم یكسان یا متفاوت تشكیل شده است. به این یونها چند اتمی می گویند. برای مثال در آمونیوم نتیرات ، كاتیون    NH    و آنیون ۳- NO است. بار كاتیون  ۱+ و بار آنیون ۱- است . بنابر این فرمول شیمیایی این نمك به صورت۳  NO ۴ NH است و نسبت كاتیون به آنیون ۱ به ۱ است.

 

فرمول یونی یك تركیب یونی چندتایی را می توان در دو مرحله خلاصه كرد . به نوشتن فرمول شیمیایی آمونیوم كربنات توجه كنید.

۱- نماد شیمیایی یون آمونیوم +۴ NH و كربنات (Co۲- ۳  ) است. ابتدا كاتیون و سپس آنیون را می نویسیم :   ۳    NH۴Co  است.

برخی نمكهای آب تبلور دارند

 

یونهای موجود در برخی از نمكها می توانند با ملكول های آب پیوند تشكیل دهند. این تركیبها را نمكهای آبپوشیده می گویند مانند مس (||) سولفات ۵ آبه، 5H2O ،  CUSO4  مشاهده می كنید كه تعداد مولكوهای آب تبلور را پس از نوشتن فرمول شیمیایی مشخص می كنند.

ادامه مطلب...
نوشته شده در تاریخ ۲۶ آبان ۱۳۸۸ توسط a2&k2 | نظرات (0)

نظرات() chaturbate token hack mobile
دوشنبه 14 اسفند 1396 11:15 ب.ظ
من اغلب وبلاگ می خوانم و واقعا از اطلاعات شما قدردانی می کنم. این عالی است
مقاله به راستی منافع من را به خود جلب کرده است. من قصد دارم یک یادداشت بگیرم
از سایت شما و نگه داشتن چک برای اطلاعات جدید در مورد یک بار
هفته من هم برای خوراک شما اشتراک گذاشتم
marvel future fight hack
پنجشنبه 28 دی 1396 08:18 ق.ظ
سلام به هر کس، واقعا برای من خوب است برای پرداخت
این صفحه وب را مشاهده کنید، شامل اطلاعات مهمی است.
How long does it take to recover from Achilles injury?
پنجشنبه 16 شهریور 1396 04:59 ق.ظ
We are a group of volunteers and opening a new scheme in our community.
Your website provided us with valuable info to work
on. You have done an impressive job and our entire community will be thankful to you.
How much can you grow from stretching?
سه شنبه 17 مرداد 1396 10:31 ق.ظ
Please let me know if you're looking for a
author for your weblog. You have some really good posts and I feel I would be a good asset.
If you ever want to take some of the load off, I'd love to write some
material for your blog in exchange for a link back to mine.

Please send me an email if interested. Regards!
Foot Complaints
شنبه 14 مرداد 1396 10:49 ب.ظ
It's going to be ending of mine day, but before finish I am reading this fantastic article
to improve my knowledge.
BHW
چهارشنبه 30 فروردین 1396 11:20 ب.ظ
Pretty part of content. I just stumbled upon your site and in accession capital to assert that I acquire actually enjoyed account your blog posts.
Any way I'll be subscribing to your feeds or
even I success you get entry to consistently quickly.
BHW
یکشنبه 20 فروردین 1396 09:55 ب.ظ
Hi! I could have sworn I've been to this blog before but after checking
through some of the post I realized it's new to me. Anyhow, I'm definitely delighted I found it and I'll be book-marking and
checking back often!
پگاه
یکشنبه 9 شهریور 1393 05:29 ب.ظ
بد نبود. کارمو راه انداخت.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر